VSK, Chris Stanford, Raymundo Rodriguez, Vish Scale & Friends